lithotomy forceps nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lithotomy forceps nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lithotomy forceps giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lithotomy forceps.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lithotomy forceps

    * kỹ thuật

    y học:

    kẹp gắp sỏi