limbering of a motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limbering of a motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limbering of a motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limbering of a motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limbering of a motor

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự rà động cơ