life-of-man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

life-of-man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm life-of-man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của life-of-man.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • life-of-man

    Similar:

    american spikenard: unarmed woody rhizomatous perennial plant distinguished from wild sarsaparilla by more aromatic roots and panicled umbels; southeastern North America to Mexico

    Synonyms: petty morel, Aralia racemosa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).