liberation of heat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liberation of heat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liberation of heat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liberation of heat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • liberation of heat

    * kỹ thuật

    sự tỏa nhiệt