leasing technology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leasing technology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leasing technology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leasing technology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • leasing technology

    * kinh tế

    kỹ thuật thuộc gia