leasehold improvements nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leasehold improvements nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leasehold improvements giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leasehold improvements.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • leasehold improvements

    * kinh tế

    sự cải thiện thuê mướn