launching timetable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

launching timetable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm launching timetable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của launching timetable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • launching timetable

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    trình tự phóng