isosceles crank mechanism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isosceles crank mechanism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isosceles crank mechanism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isosceles crank mechanism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • isosceles crank mechanism

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cơ cấu bình hành