isodynamic line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isodynamic line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isodynamic line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isodynamic line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • isodynamic line

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường đẳng động lực