ipo (installation productivity option) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ipo (installation productivity option) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ipo (installation productivity option) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ipo (installation productivity option).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ipo (installation productivity option)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tùy chọn năng suất cài đặt