inspissation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inspissation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inspissation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inspissation.

Từ điển Anh Việt

 • inspissation

  /,inspi'seiʃn/

  * danh từ

  sự làm dày, sự làm đặc, sự cô lại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inspissation

  * kinh tế

  sự làm đặc lại

  sự làm dày lại

  * kỹ thuật

  sự cô đặc

  sự ngưng kết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inspissation

  the process of thickening by dehydration

  Similar:

  thickening: the act of thickening