insipidity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insipidity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insipidity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insipidity.

Từ điển Anh Việt

 • insipidity

  /in'sipiditi/ (insipidness) /in'sipidnis/

  * danh từ

  tính vô vị, tính nhạt phèo

  tính chán ngắt, tính tẻ ngắt, tính không sinh động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • insipidity

  * kinh tế

  tính không ngon

  tính vô vị

Từ điển Anh Anh - Wordnet