inking up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inking up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inking up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inking up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inking up

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự cung cấp mực