inking-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inking-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inking-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inking-in.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inking-in

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự vẩy mực