ingloriously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ingloriously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ingloriously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ingloriously.

Từ điển Anh Việt

  • ingloriously

    * phó từ

    nhục nhã, đáng khinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet