ignominiously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignominiously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignominiously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignominiously.

Từ điển Anh Việt

  • ignominiously

    * phó từ

    nhục nhã, đê tiện

Từ điển Anh Anh - Wordnet