inflatable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inflatable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inflatable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inflatable.

Từ điển Anh Việt

 • inflatable

  /in'fleitəbl/

  * tính từ

  có thể bơm phồng, có thể thổi phồng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inflatable

  * kỹ thuật

  môi trường:

  bơm phồng

  hóa học & vật liệu:

  phồng lên được

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inflatable

  designed to be filled with air or gas

  an inflatable mattress

  an inflatable boat