indefeasible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indefeasible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indefeasible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indefeasible.

Từ điển Anh Việt

 • indefeasible

  /,indi'fi:zəbl/

  * tính từ

  (pháp lý) không thể huỷ bỏ, không thể thủ, vĩnh viễn

  indefeasible right: quyền vĩnh viễn, quyền không thể thủ tiêu được

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • indefeasible

  not liable to being annulled or voided or undone

  an indefeasible right to freedom

  an indefeasible claim to the title

  Antonyms: defeasible