incredible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

incredible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incredible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incredible.

Từ điển Anh Việt

 • incredible

  /in'kredəbl/

  * tính từ

  không thể tin được

  (thông tục) lạ thường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • incredible

  beyond belief or understanding

  at incredible speed

  the book's plot is simply incredible

  Synonyms: unbelievable

  Antonyms: credible