incontrovertibleness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

incontrovertibleness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incontrovertibleness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incontrovertibleness.

Từ điển Anh Việt

  • incontrovertibleness

    /in,kɔntrəvə:tə'biliti/ (incontrovertibleness) /'inkɔntrə'və:təblnis/

    * danh từ

    tính không thể bàn cãi, tính không thể tranh luận; tính không thể chối cãi, tính hiển nhiên, tính rành rành

Từ điển Anh Anh - Wordnet