inciter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inciter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inciter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inciter.

Từ điển Anh Việt

  • inciter

    /in'saitə/

    * phó từ

    người khuyến khích

    người kích động, người xúi giục

Từ điển Anh Anh - Wordnet