incitement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

incitement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incitement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incitement.

Từ điển Anh Việt

 • incitement

  /,insai'teiʃn/ (incitement) /in'saitiɳli/

  * danh từ

  sự khuyến khích

  sự kích động, sự xúi giục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • incitement

  something that incites or provokes; a means of arousing or stirring to action

  Synonyms: incitation, provocation

  Similar:

  incitation: an act of urging on or spurring on or rousing to action or instigating

  the incitement of mutiny

  provocation: needed encouragement

  the result was a provocation of vigorous investigation

  exhortation: the act of exhorting; an earnest attempt at persuasion