in-vehicle visual display nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

in-vehicle visual display nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm in-vehicle visual display giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của in-vehicle visual display.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • in-vehicle visual display

    * kỹ thuật

    ô tô:

    bộ hiển thị hình trên xe

    màn hình trên xe