in-between nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

in-between nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm in-between giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của in-between.

Từ điển Anh Việt

 • in-between

  /,inbi'twi:n/

  * danh từ

  người ở giữa, người nửa nọ nửa kia

  a competition of professionals, amateurs and in-betweens: một cuộc đấu có vận động viên nhà nghề, vận động viên không chuyên và vận động viên nửa nọ nửa kia

  * tính từ & phó từ

  ở khoảng giữa, nửa nọ nửa kia

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • in-between

  being neither at the beginning nor at the end in a series

  adolescence is an awkward in-between age

  in a mediate position

  the middle point on a line

  Synonyms: mediate, middle