improbably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

improbably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm improbably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của improbably.

Từ điển Anh Việt

  • improbably

    * phó từ

    không chắc, không chắc có thực

Từ điển Anh Anh - Wordnet