implausibly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

implausibly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm implausibly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của implausibly.

Từ điển Anh Việt

  • implausibly

    xem implausible

Từ điển Anh Anh - Wordnet