implicative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

implicative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm implicative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của implicative.

Từ điển Anh Việt

 • implicative

  /'implikətiv/ (implicatory) /'implikətəri/

  * tính từ

  để ngụ ý, để gợi ý

 • implicative

  tất suy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • implicative

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tất suy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • implicative

  tending to suggest or imply

  artifacts suggestive of an ancient society

  an implicative statement

  Synonyms: suggestive