imhoff tank charging dose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imhoff tank charging dose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imhoff tank charging dose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imhoff tank charging dose.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • imhoff tank charging dose

    * kỹ thuật

    lượng tải của bể lắng hai tầng

    lượng tải của bể metan