imhoff cone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imhoff cone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imhoff cone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imhoff cone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • imhoff cone

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nón Imhoff