ime (input method editor) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ime (input method editor) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ime (input method editor) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ime (input method editor).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ime (input method editor)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    IME