hotspur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hotspur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hotspur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hotspur.

Từ điển Anh Việt

  • hotspur

    /'hɔtspə:/

    * danh từ

    người khinh xuất, người hay làm liều không suy nghĩ

    người nóng vội

Từ điển Anh Anh - Wordnet