hooded ladies' tresses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hooded ladies' tresses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hooded ladies' tresses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hooded ladies' tresses.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hooded ladies' tresses

    orchid having dense clusters of gently spiraling creamy white flowers with 2 upper petals forming a hood; western North America

    Synonyms: Spiranthes romanzoffiana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).