hoarding company nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hoarding company nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hoarding company giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hoarding company.

Từ điển Anh Việt

  • Hoarding company

    (Econ) Công ty nắm giữ.

    + Một công ty kiểm soát một số công ty khác thông qua sở hữu một tỷ lệ đủ trong vốn cổ phần chung của các công ty đó.