hipped tile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hipped tile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hipped tile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hipped tile.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hipped tile

    Similar:

    hip tile: a tile shaped so as to cover the hip of a hip roof

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).