hard-hitting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hard-hitting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hard-hitting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hard-hitting.

Từ điển Anh Việt

 • hard-hitting

  * tính từ

  không kiêng dè, bốp chát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hard-hitting

  characterized by or full of force and vigor

  a hard-hitting expose

  a trenchant argument

  Synonyms: trenchant

  aggressively and persistently persuasive

  a hard-hitting advertising campaign

  a high-pressure salesman

  Synonyms: high-pressure