haploid number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

haploid number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm haploid number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của haploid number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • haploid number

    * kỹ thuật

    y học:

    số đơn bội