haploid mycelium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

haploid mycelium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm haploid mycelium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của haploid mycelium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • haploid mycelium

    * kỹ thuật

    y học:

    thể sợi nấm đơn bội