haplobiont nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

haplobiont nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm haplobiont giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của haplobiont.

Từ điển Anh Việt

  • haplobiont

    * danh từ

    sinh vật đơn bội