hamburger steak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hamburger steak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hamburger steak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hamburger steak.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hamburger steak

    * kinh tế

    bít tết băm viên

Từ điển Anh Anh - Wordnet