hairgrip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hairgrip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hairgrip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hairgrip.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hairgrip

    Similar:

    bobby pin: a flat wire hairpin whose prongs press tightly together; used to hold bobbed hair in place

    in Britain they call a bobby pin a grip

    Synonyms: grip

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).