guided interview nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

guided interview nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm guided interview giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của guided interview.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • guided interview

    * kinh tế

    cuộc phỏng vấn có hướng dẫn