gudgeon pin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gudgeon pin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gudgeon pin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gudgeon pin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gudgeon pin

    Similar:

    wrist pin: pin joining a piston to a connecting rod

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).