groundwater ridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

groundwater ridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm groundwater ridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của groundwater ridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • groundwater ridge

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đỉnh tăng nước ngầm