gratz connection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gratz connection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gratz connection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gratz connection.

Từ điển Anh Việt

  • Gratz connection

    (Tech) nối cầu Gratz