graticule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graticule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graticule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graticule.

Từ điển Anh Việt

 • graticule

  * danh từ

  lưới

  geographical graticule

  lưới địa lý

  ô vạch (trong dụng cụ quang học)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • graticule

  Similar:

  reticle: a network of fine lines, dots, cross hairs, or wires in the focal plane of the eyepiece of an optical instrument

  Synonyms: reticule