granadilla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

granadilla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm granadilla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của granadilla.

Từ điển Anh Việt

  • granadilla

    /,grænə'dilə/

    * danh từ

    (thực vật học) cây dưa gang tây

    quả dưa gang tây

Từ điển Anh Anh - Wordnet