gouging plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gouging plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gouging plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gouging plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gouging plane

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bào lòng máng