gouging machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gouging machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gouging machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gouging machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gouging machine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy cắt đột