gothic lettering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gothic lettering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gothic lettering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gothic lettering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gothic lettering

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kiểu chữ Gôtic