gothicism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gothicism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gothicism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gothicism.

Từ điển Anh Việt

 • gothicism

  /'gɔθisizm/

  * danh từ

  lối gôtic, kiểu gôtic

  từ ngữ đặc Gô-tích

  tính dã man; tính thô lỗ, tính cục cằn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gothicism

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  kiểu Gotic